Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez ,,Dance&Fitness House” nazywane tez zamiennie „szkołą”, jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją  wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
2. ,,Dance&Fitness House” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.dancefitnesshouse.pl oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń ,,Dance&Fitness House”” przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

ZAPISY

3. Zapisy na wybrane zajęcia można dokonać na trzy sposoby:

  • telefonicznie pod nr tel. 516127492, 536
  • drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy lub wysyłając list e-mail: dancefitnesshouse46@gmail.com podając oprócz imienia i nazwiska, numer telefonu kontaktowego, styl tańca i nazwę grupy na którą dokonujemy zapisu.
  • osobiście w recepcji ,,Dance&Fitness House” ul. Trudna 46

4. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zapisu należy dokonać wpłaty w kwocie 15 zł za kartę. – która jest bezzwrotna.
5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń i uiszczenia wpłat za kartę.
6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia kursu, ,,Dance&Fitness House” ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku ,,Dance&Fitness House” umożliwia przepisanie zgłoszenia do innej grupy, w której są miejsca.
7. ,,Dance&Fitness House” poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
8. Zapisanie się na kurs w ,,Dance&Fitness House” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ,,Dance&Fitness House” w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 Dz.U. Nr 133 poz.883.

OPŁATY

1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Dance&Fitness House mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana przed rozpoczęciem się zajęć danego miesiąca; osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.
2. Kursant może wykupić Pakiet czy full open. Wybrany Pakiet zajęć dotyczy jednej osoby, jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
3. Opłatę za wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:
osobiście w recepcji szkoły gotówką
przelewem na konto, 70 1050 1562 1000 0092 1775 4770 tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC
4. ,,Dance&Fitness House”” na prośbę kursanta może wystawić rachunek w przeciągu 7 dni od daty zakupu zajęć.
5. W przypadku dokonywania dowolnej opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, grupę oraz podać za ile zajęć. W przypadku braku wymaganych danych ,,Dance&Fitness House”” nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
6. ,,Dance&Fitness House”” nie wykonuje zwrotów opłat za zajęcia jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Klienta.
7. Kursant ma możliwość dwukrotnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w danym semestrze. Informacje o swojej nieobecności należy złożyć przed wykupionymi zajęciami telefonicznie, mailowo lub osobiście.
8. Nie stosuje się odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie, dlatego prosimy o przemyślane wnoszenie opłat, szczególnie gdy dotyczy
to większych pakietów!
 Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.
9. ,,Dance&Fitness House”” może zwrócić 50% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć w bardzo szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, (potwierdzone stosownym zwolnieniem lekarskim) uniemożliwiające kontynuację zajęć.
10. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranego rabatu przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę.  Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.
11. Chcąc skorzystać z rabatu Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranego rabatu.
12. Rabaty i promocje nie łączą się.

LEKCJE INDYWIDUALNE

13. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem 516127492 lub osobiście w placówce ,,Dance&Fitness House”
14. Można wykupywać lekcje indywidualne pojedynczo, lub w pakietach. Aktualny Cennik lekcji indywidualnych dostępny jest na stronie.www.dancefitnesshouse.pl
15 Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji indywidualnych może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje.
16. W przypadku wykupienia pakietu lekcji, Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do ilości lekcji pozostałych do zrealizowania z danego pakietu.
17. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sal tanecznych w ,,Dance&Fitness House” które prowadzi rezerwację sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.
18. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.
19. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.
20. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do pakietu lekcji i rozliczenia takiej lekcji po cenie pakietowej.
21. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem tel. 516127492 W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, 50 % ceny lekcji jest należne.
22. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, ,,Dance&Fitness House” zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie pakietu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.
23. ,,Dance&Fitness House” zastrzega sobie możliwość zmian terminów ustalonych lekcji i zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcje Uczestnika na min. 24 godziny przed planowaną lekcją.
24. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem.
KARNET FULL PASS
25. Karnet FULL PASS jest wykupywany na czas określony, obejmujący dany miesiąc kalendarzowy i uprawnia do udziału w nieograniczonej ilości zajęć regularnych, znajdujących się w ofercie  ,,Dance&Fitness House” za wyjątkiem: kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych.
26. Koszt Full Passu to 250 zł miesięcznie.
27. Wykupiony karnet Full Pass jest imienny i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie.
28. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca.
29. Full Pass nie obowiązuje w okresie ferii wakacji letnich.
30. Płatności za Full Pass można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na numer konta: ,,Dance&Fitness House”
31. Osoby, które nie będą miały opłaconego karnetu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
32. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach ,,Dance&Fitness House” nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Full Pass nie posiada limitu wejść i klient sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin. Prosimy tym samym o przemyślane wnoszenie opłat.
33. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z żadnymi innymi rabatami dostępnymi w ,,Dance&Fitness House”
34. Wykupienie opcji Full Pass w jednym miesiącu nie zobowiązuje do konieczności wykupienia Full Passu w kolejnym.
35 ,,Dance&Fitness House” zastrzega sobie prawo do rozwiązywania i odwoływania zajęć, o których klienci zostaną poinformowani na stronie internetowej, fb lub telefonicznie. Odwołane zajęcia z powodu choroby instruktora będą zawsze odrobione.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

36. ,,Dance&Fitness House” zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
37. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym terminie..
38. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji ,,Dance&Fitness House” może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
39. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
40. Na każdych zajęciach Instruktor ma obowiązek sprawdzenia listy obecności uczestników danego kursu.
41. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali i szkoły. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu ,,Dance&Fitness house mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.
42. ,,Dance&Fitness house zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku, gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.
43. Uczestnik zajęć  ,,Dance&Fitness house wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji ,,Dance&Fitness house w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez ,,Dance&Fitness house i jego patronów.

BEZPIECZEŃSTWO

44. ,,Dance&Fitness house” nie ubezpiecza kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy ,,Dance&Fitness house”.
45. Uczestnik zajęć w ,,Dance&Fitness house” może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
46. Dance&Fitness House jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
47. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.48. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, (jeśli wymaga tego dany styl tańca, fitness). Informacji o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor.
48. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, ,,Dance&Fitness house” nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję, udzielić kontaktu telefonicznego poszkodowanemu.
49. Osoba zapisująca się na kurs w „Dance&Fitness House” powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

50. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi „Dance&Fitness House” powstałe w wyniku jego celowego działania.
51. Na terenie „Dance&Fitness House” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
52. Na teranie „Dance&Fitness House” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
53. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w butelkach plastikowych zakręcanych.
54. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.
55. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą recepcji szkoły.
56. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2018 r.