Nowy regulamin – wznawiamy zajęcia stacjonarne!!!!

REGULAMIN

ws. postępowania w trakcie trwania pandemii COVID-19 na terenie obiektu

 „Dance & Fitness House” S.C. w Bochni, ul. Trudna 46

 

 

1.     Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest na terenie obiektu „Dance & Fitness House”, zwanego dalej „Klubem”:

·          zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów,

·          minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 ,

·          ograniczenie liczby os. ćwiczących oraz niepotrzebnych kontaktów.

 

2.     Obsługa „Klubu” zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu:

·          zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii,

·          w tym do zapewnienia wszystkim Klientom niezbędnych środków do dezynfekcji,

·          utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie,

·          udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z zajęć.

 

3.     Wszystkie osoby przebywające na terenie „Klubu” zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.dancefitnesshouse.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji „Klubu”.

4.     Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach w jednym czasie wynosi 38 osób – zgodnie z Rozporządzeniem, tj. 1 osoba na 10 m2 powierzchni całkowitej obiektu „Klubu”.

5.     Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez aplikacje, stronę www.gymsteer.com (lub tel.)

6.     W „Klubie” mogą ćwiczyć jedynie osoby:

·          zdrowe,

·          niewykazujące objawów chorób zakaźnych.

 

7.     Z usług, zajęć nie mogą ponadto korzystać osoby które:

·          są objęte obowiązkiem kwarantanny,

·          są objęte obowiązkiem izolacji,

·          zamieszkują z osoba, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

·          miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,

·          zakażoną lub chorą na COVID-19.

 

8.     Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do „Klubu”.

9.     Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące na salach „Klubu” nr 1-3!

10.  Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z „Klubu” w danym czasie oraz ustalenia zajęć z pracownikami, wyboru najmniej popularnych godzin.

11.  Zaleca się zachowanie odległości, co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi oraz w kolejce do recepcji. 

12.  Wszystkie osoby korzystające z obiektu „Klubu” są zobowiązane wg. instrukcji do zachowania zasad higieny, w tym:

·          dezynfekcji rąk przy wejściu na teren budynku i po wyjściu z toalety,

·          dezynfekcji sprzętu przed i po zakończonych danych ćwiczeniach,

·          posiadania zamiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń.

 

13.  Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt. 11 mogą zostać wyproszone z sal treningowo- tanecznych.

14.  Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy między zajęciami w celu wywietrzenia sal nr 1-3. 

15.  Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni „Klubu” oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni / toalet. Toalety na terenie „Klubu będą dezynfekowane przez pracowników zgodnie z wytycznymi GIS.

·          Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostają one odłączone od zasilania!

 

16.  Do użytku będą przekazane zamykane szafki w szatni (do użytku, co druga) – cena szafki wynosi 2 PLN. 

·          Pracownicy, trenerzy, klienci są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic w korytarzach i miejscach poza salą treningową nr 1-3. 

·          Kontrola czystości toalet będzie codziennie monitorowana dziennikiem czystości.

·          Dla bezpieczeństwa w części wspólnej jest monitoring.

 

17.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także stosowania się do obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

18.  Wszystkie osoby (klienci, pracownicy i trenerzy) są zobowiązani do podpisania aktualnego regulaminu.

 

Bochnia, dn. 06. 06. 2020r.